Ontstaan/Geschiedenis

De provincie Groningen telt vele (rijks)monumenten, waarvan zich een groot aantal in de stad Groningen bevindt. Deze beeldbepalende monumenten zijn het cultuurhistorisch erfgoed van de provincie Groningen. Het is van groot belang om tastbare voorbeelden van de geschiedenis te hebben. Monumenten maken de geschiedenis zichtbaar, voelbaar en zijn een inspiratiebron voor velen, met name hedendaagse kunstenaars, architecten en vele anderen. Monumenten geven de stad en het landschap sfeer.

Het blijkt steeds moeilijker om monumentale gebouwen, die niet bestemd of geschikt zijn voor een woonfunctie, op een economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze in stand te houden. Het Groninger Monumenten Fonds stelt zich ten doel om - in het belang van stads-en dorpsherstel - monumenten in stad en provincie te verwerven en te restaureren. Daarna volgt herbestemming, verhuur en beheer.
 

Het uitgangspunt van de NV Groninger Monumenten Fonds is door een gezamenlijke aanpak van provincie, gemeenten en de private sector, het behoud van het monumentaal erfgoed van Groningen, van stad en provincie, door middel van een gezonde exploitatie te waarborgen. Aanwezige kennis en financiële middelen op het terrein van de monumentenzorg worden daarbij gebundeld. Het Fonds onderhoudt intensieve contacten met de provincie en met verschillende gemeenten waaronder gemeente Groningen. Het streven is erop gericht de reeds bestaande samenwerkingsmogelijkheden met nog andere instellingen op het terrein van monumentenzorg de komende jaren sterk uit te breiden. 

In 2018 telt het Groninger Monumenten Fonds 14 panden. Het beleid is erop gericht de komende jaren versneld tot groei te komen en daarmee in belangrijke mate er aan bij te dragen dat monumentaal bouwkundig erfgoed voor stad en regio behouden blijft.

De vennootschap is opgericht op 27 augustus 2002.
 

Doelstelling 

De vennootschap heeft als doel: in het belang van stads- en dorpsherstel verwerven en restaureren van registergoederen, in het bijzonder monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en gelegen in Noord-Nederland, met name in de provincie Groningen en omgeving, dan wel andere monumentale gebouwen, in het bijzonder waar deze verloren dreigen te gaan en voor het stads- of dorpsbeeld karakteristiek worden geacht, om deze vervolgens als bedrijfs- en/of woonruimte te verhuren.

Onder het doel der vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen die eenzelfde doelstelling hebben als de vennootschap, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van ondernemingen met eenzelfde doelstelling als de vennootschap, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.
 

Beschermheer 

  • M.J. van den Berg

Commissaris van de Koning in de provincie Groningen 

Directeur 

  • Dhr. G.A. van Osnabrugge

Raad van Commissarissen 

  • Mr. M.J. Ubbens (voorzitter)  

Advocaat bij Trip Advocaten en Notarissen te Groningen (vanaf 1980) 

  • Dhr. D. Jansen

Ooit begonnen als constructeur, is hij -via verschillende functies bij bouwbedrijven en woningcorporaties- nu partner bij Rizoem. Hij heeft een duidelijke visie op ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid. Hij verbindt mensen, ideeën, ambities, gebouwen en geld. Zijn doel? Samen de wereld een beetje mooier maken, door plekken te creëren waar mensen graag zijn. 

  • Dhr. J. Wagelaar 

De heer Wagelaar vervult toezichthoudende rollen in verschillende bedrijfstakken, waaronder de maritieme industrie. Daarnaast is hij werkzaam als (financieel) adviseur in een grote variëteit bedrijven met focus op onderwerpen als financiering en verbetering van winstgevendheid. 

Raad van Advies 

  • Ir. C.J. van Haaften  

Hoofd monumenten en archeologie gemeente Groningen

ANBI 

De Stichting Groninger Monumentenfonds is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Met betrekking tot deze ANBI-status verstrekken wij u de volgende gegevens: 

De stichting Groninger Monumenten Fonds is opgericht op 26 juni 2001 te Groningen. De stichting heeft ten doel al die voorbereidende werkzaamheden te verrichten die leiden tot de oprichting van de naamloze vennootschap Groninger Monumenten Fonds N.V. (of een lichaam met een andere rechtsvorm) terwijl de stichting, zolang deze naamloze vennootschap nog niet in het leven is geroepen al die handelingen kan verrichten die passen in het beoogde doel van de naamloze vennootschap, welk doel zal zijn in het belang van stads- en dorpsherstel, de instandhouding van, op welke wijze dan ook verkregen registergoederen, specifiek en hoofdzakelijk monumenten beschermd op grond van de  Monumentenwet 1988 gelegen in Noord-Nederland, met name ook in de provincie Groningen en omgeving dan wel andere monumentale gebouwen in het bijzonder waar deze verloren dreigen te gaan en voor het stads- en/of dorpsbeeld karakteristiek worden geacht te zijn, en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft geen winstoogmerk, met dien verstande dat aan eventuele kapitaalverschaffers een vergoeding kan worden uitgekeerd ter grootte van maximaal de wettelijke rente. 

In 2002 zijn de toenmalige eigendommen overgedragen aan N.V. Groninger Monumenten Fonds (NV GMF). De stichting heeft al een aantal jaren geen activiteiten ontplooid. In 2012 is het toen aanwezige eigen vermogen  van € 972,- aan NV Groninger Monumenten Fonds geschonken, die dat in hetzelfde jaar als een bijzondere bate ten gunste van de exploitatie heeft gebracht. De stichting heeft sindsdien geen inkomsten en uitgaven meer. De stichting heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status en sinds 1 januari 2012 de status van culturele ANBI. 

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de stichting is 810012364 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02074246. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door haar directeur, de heer D.H. Janssen, en de leden van de Raad van Toezicht, de heren M.J. Ubbens, J.J. Dijkstra, G.J. Groote, en J. Wagelaar. Zij vormen gezamenlijk ook het bestuur van de NV Groninger Monumentenfonds. De bestuurders genieten geen beloning ten laste van de stichting.  

Het actuele beleidsplan van de stichting voorziet in ondersteuning ten behoeve van de ontwikkeling van de NV Groninger Monumentenfonds. De wijze waarop deze ondersteuning ingevuld wordt is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de strategie van NV Groninger Monumentenfonds. Zodra daar duidelijkheid over bestaat zal de stichting haar beleidsplan daarop aanpassen.

Jaarverslag 2015 

De stichting heeft in 2015 evenals voorgaande jaren geen inkomsten ontvangen of uitgaven gedaan. Het vermogen van de stichting is per eind 2015 nihil. 

In de loop van het jaar 2016 is de stichting weer geactiveerd. Er is inmiddels een gift toegezegd door de Stichting Erven A. de Jager voor de restauratie van de foyer van de Stadsschouwburg in Groningen. Deze gift zal door de stichting worden aangewend voor de restauratie van de foyer zoals die wordt uitgevoerd door GMF Stadsschouwburg BV. 

Groningen, 30 juni 2016  

D.H. Janssen, directeur 

Raad van Toezicht
M.J. Ubbens, J.J. Dijkstra, G.J. Groote, en J. Wagelaar